Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • iPhone 5G
  • iPhone 4G
  • iPad

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPhone 14 Pro Max
1TB
ไม่ติดสัญญา 62,100 61,100
iPhone 14 Pro Max
512GB
ไม่ติดสัญญา 53,100 52,100
iPhone 14 Pro Max
256GB
ไม่ติดสัญญา 44,100 43,100
iPhone 14 Pro Max
128GB
ไม่ติดสัญญา 40,100 39,100
iPhone 14 Pro
1TB
ไม่ติดสัญญา 58,200 57,200
iPhone 14 Pro
512GB
ไม่ติดสัญญา 49,200 48,200
iPhone 14 Pro
256GB
ไม่ติดสัญญา 40,200 39,200
iPhone 14 Pro
128GB
ไม่ติดสัญญา 36,200 35,200
iPhone 14 Plus
512 GB
ไม่ติดสัญญา
iPhone 14 Plus
256 GB
ไม่ติดสัญญา
iPhone 14 Plus
128 GB
ไม่ติดสัญญา
iPhone 14
512 GB
ไม่ติดสัญญา
iPhone 14
256 GB
ไม่ติดสัญญา
iPhone 14
128 GB
ไม่ติดสัญญา
iPhone 13 Pro Max
256 GB
ไม่ติดสัญญา 45,000 44,000
iPhone 13 Pro Max
128 GB
ไม่ติดสัญญา 41,000 40,000
iPhone 13 Pro
256 GB
ไม่ติดสัญญา 41,000 40,000
iPhone 13 Pro
128 GB
ไม่ติดสัญญา 37,000 36,000
iPhone 13
256 GB
ไม่ติดสัญญา 28,600 27,600
iPhone 13
128 GB
ไม่ติดสัญญา 24,600 23,600
iPhone 12
128 GB
ไม่ติดสัญญา 24,500 23,500
iPhone 12
64 GB
ไม่ติดสัญญา 22,500 21,500
iPhone SE 3
256 GB
ไม่ติดสัญญา 21,900 21,100
iPhone SE 3
128 GB
ไม่ติดสัญญา 17,900 17,400
iPhone SE 3
64 GB
ไม่ติดสัญญา 15,900 15,400

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPhone 14 Pro Max
1 TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Pro Max
512 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Pro Max
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Pro Max
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Pro
1 TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Pro
512 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Pro
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Pro
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Plus
512 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Plus
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14 Plus
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14
512 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 14
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
iPhone 13
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
28,600 25,000 699
23,400 999
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
23,900 899
21,800 1,299
iPhone 13
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
24,600 21,000 699
19,400 999
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
19,900 899
17,800 1,299
iPhone 12
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
24,500 21,100 699
iPhone 12
128 GB
(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
24,500 20,200 699
iPhone 12
64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
22,500 19,100 699
iPhone 12
64 GB
(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
22,500 18,200 699

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPhone 11
128 GB
ไม่ติดสัญญา 18,100 17,600
iPhone 11
64 GB
ไม่ติดสัญญา 16,100 15,600

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPhone 11
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
18,100 14,150 699
iPhone 11
64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
16,100 12,850 599

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 2TB
ไม่ติดสัญญา
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 1TB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 512GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 256GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 128GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 2T
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 1T
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 512GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 256GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 128GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad 10TH
WiFi 256GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad 10TH
WiFi 64GB
ไม่ติดสัญญา
-
-
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi+Cell 1TB
ไม่ติดสัญญา 57,400 56,400
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi+Cell 512 GB
ไม่ติดสัญญา 43,400 42,400
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi+Cell 256 GB
ไม่ติดสัญญา 36,400 35,400
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi+Cell 128 GB
ไม่ติดสัญญา 32,900 31,900
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi 1TB
ไม่ติดสัญญา 52,400 51,400
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi 512 GB
ไม่ติดสัญญา 38,400 37,400
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi 256 GB
ไม่ติดสัญญา 31,400 30,400
iPad Pro 11" Gen 3
WiFi 128 GB
ไม่ติดสัญญา 27,900 26,900
iPad Air 5
WiFi+Cell 256 GB
ไม่ติดสัญญา 35,900 34,900
iPad Air 5
WiFi+Cell 64 GB
ไม่ติดสัญญา 29,900 28,900
iPad Air 5
WiFi 256 GB
ไม่ติดสัญญา 29,900 28,900
iPad Air 5
WiFi 64 GB
ไม่ติดสัญญา 23,900 23,100
iPad Air 4 (WiFi+Cellular)
256 GB
ไม่ติดสัญญา 29,400 28,400
iPad Air 4 (WiFi+Cellular)
64 GB
ไม่ติดสัญญา 24,400 23,400
iPad Air 4 (WiFi)
256 GB
ไม่ติดสัญญา 24,900 23,900
iPad Air 4 (WiFi)
64 GB
ไม่ติดสัญญา 19,900 19,100
iPad Mini Gen 6 (WiFi + Cell)
256 GB
ไม่ติดสัญญา 31,900 31,100
iPad Mini Gen 6 (WiFi + Cell)
64 GB
ไม่ติดสัญญา 25,900 25,400
iPad Mini Gen 6 (WiFi)
256 GB
ไม่ติดสัญญา 25,900 25,400
iPad Mini Gen 6 (WiFi)
64 GB
ไม่ติดสัญญา 19,900 19,600
iPad Gen 9 (WiFi + Cell)
256 GB
ไม่ติดสัญญา 24,400 23,400
iPad Gen 9 (WiFi + Cell)
64 GB
ไม่ติดสัญญา 18,400 17,900
iPad Gen 9 (WI-FI)
256 GB
ไม่ติดสัญญา 18,900 18,100
iPad Gen 9 (WI-FI)
64 GB
ไม่ติดสัญญา 12,900 12,600

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi+Cell 2TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi+Cell 1TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi+Cell 512GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi+Cell 256GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi+Cell 128GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 2TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 1TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 512GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 256GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
iPad Pro 12.9" Gen 6
WiFi 128GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi+Cell 2TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi+Cell 1TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi+Cell 512GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi+Cell 256GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi+Cell 128GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad 10TH
WiFi+Cell 256GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad 10TH
WiFi+Cell 64GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 2TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 1TB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 512GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 256GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Pro 11" Gen 4
WiFi 128GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad 10TH
WiFi 256GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad 10TH
WiFi 64GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
-
-
iPad Air 5
WiFi+Cell 256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
35,900 33,600 599
32,200 899
iPad Air 5
WiFi+Cell 64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
29,900 27,600 599
26,200 899
iPad Air 5
WiFi 256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
29,900 27,600 599
26,200 899
iPad Air 5
WiFi 64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
23,900 21,600 599
20,200 899
iPad Mini 6 (WiFi+Cell)
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
31,900 29,600 599
28,200 899
iPad Mini 6 (WiFi+Cell)
64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
25,900 23,600 599
22,200 899
iPad Mini 6 (WiFi)
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
25,900 23,600 599
22,200 899
iPad Mini 6 (WiFi)
64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
19,900 17,600 599
16,200 899
iPad Gen 9 (WiFi+Cell)
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
24,400 22,100 599
20,700 899
iPad Gen 9 (WiFi+Cell)
64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
18,400 16,100 599
14,700 899
iPad Gen 9 (WiFi)
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
18,900 16,600 599
15,200 899
iPad Gen 9 (WiFi)
64 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
12,900 10,600 599
9,200 899

Apple Watch Series 8 (GPS)

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Aluminium 45MM ไม่ติดสัญญา 16,900 16,100
-
-
Aluminium 41MM ไม่ติดสัญญา 15,900 15,100
-
-
SE Gen 2 GPS
ALUMINIUM 44
ไม่ติดสัญญา 10,900 10,400
-
-
SE Gen 2 GPS
ALUMINIUM 40
ไม่ติดสัญญา 9,900 9,400
-
-

Apple Watch Ultra (GPS+Cell)

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Titanium 49MM ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
31,900 29,600 599
-

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
APPLE TV 64 GB ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
6,400 4,700 699
3,700 899
APPLE TV 32 GB ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
5,700 4,000 699
3,000 899