Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

  • 5G Phone

สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
11 5G
(16/256GB)
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
32,990 30,490 500 699
-
29,990 500 899
11 5G
(8/128GB)
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
29,990 27,490 500 699
-
26,990 500 899
NORD CE 3 LITE 5G
(8/256GB)
รายเดือน 10,990 8,490 - 599
-
7,490 500 899

สำหรับลูกค้าปัจจุบันรายเดือน อายุการใช้งาน 1 ปี

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
11T 5G
(16/256GB)
รายเดือน 32,990 30,490 - 699
-
29,990 - 899
11T 5G
(8/128GB)
รายเดือน 29,990 27,490 - 699
-
26,990 - 899
NORD CE 3 LITE 5G
(8/256GB)
รายเดือน 10,990 7,490 - 899
-