Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone
  • 4G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
12 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
31,990 22,690 599
21,290 899
12 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
24,990 15,990 599
14,490 899
12T Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,490 1,199
12T 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,490 1,199
Redmi Note 11 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
10,999 8,990 599
7,490 899
Redmi Note 10 5G
8/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,499 3,499 699
Redmi 10 5G
6/128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,299 4,999 899

Redmi 10 5G
4/64 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
5,999 4,099 699
2,999 899

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Redmi Note 11 Pro ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,699 7,099 599
5,699 899