Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone
  • 4G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Redmi Note 10 5G
8/128GB
ไม่ติดสัญญา 7,499 6,999

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
12 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
31,990 24,490 1,199
12 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
24,990 17,490 1,199
11T Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
16,990 12,490 699
11T 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
13,990 9,490 699
Redmi Note 11 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
10,999 7,590 699
6,590 899
Redmi Note 10 5G
8+128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,499 3,489 699

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Redmi Note 11 Pro ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,299 6,789 599
5,189 899
Redmi Note 11
6/128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
6,999 4,289 599