Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
X70 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
27,999 19,989 1,199
X70 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
21,999 14,489 1,199
V21 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,999 10,989 699
9,489 899
8,489 1,199
V21 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
12,999 8,989 699
7,489 899
6,489 1,199
Y72 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,999 6,489 699
4,989 899
3,489 1,199

ที่ AIS เท่านั้น
Y52 5G
(เครื่องจะถูกล็อคหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,999 4,489 699
2,989 899