Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
X70 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
27,999 19,989 1,199
X70 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
21,999 13,489 1,199
V23 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
17,999 11,989 699
V21 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,999 10,989 699
V21 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
12,999 8,989 699
V23e 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
12,999 7,289
8,289
699
Y76 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,999 5,989 699