Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
V23 5G ไม่ติดสัญญา 17,999 17,199
V23e 5G ไม่ติดสัญญา 11,999 11,499
Y76 5G ไม่ติดสัญญา 9,999 9,499

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
X80 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
39,999 34,989 699
31,989 1,199
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
30,989 1,199
X80 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
29,999 24,989 699
21,489 1,199
ลูกค้า Serenade Gold
และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
20,489 1,199
V23 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
17,999 12,989 699
11,989 899
V23e 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
11,999 7,989 699
6,989 899
Y76 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,999 6,489 699

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Y15s ไม่ติดสัญญา 4,699 4,199