Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone
  • 4G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Reno6 Z 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ไม่ติดสัญญา 12,990 12,190
-

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Find X3 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
33,990 20,990 899
19,490 1,199
17,990 1,399
ลูกค้า Serenade Gold
(สัญญา 12 เดือน)
19,490 899
17,990 1,199
16,990 1,399
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
17,990 899
13,990 1,199

Reno6 Pro 5G
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 24 เดือน)
22,990 18,990 699
17,490 899
15,990 1,199
14,990 1,399

Reno6 5G
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
17,990 13,490 699
11,990 899
10,990 1,199
Reno6 Z 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
12,990 9,990 699
7,990 899
6,990 1,199
Reno5 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
19,990 14,990 899
-
12,990 1,199
Reno5 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
12,990 7,990 699
-
6,490 899
5,490 1,199

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Reno5
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,999 6,489
6,990
699
-
5,489
5,990
899
4,489
4,990
1,099
A94
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
8,999 5,989 699
4,989 899
A74
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,999 5,489 499
3,989 699